درباره وب سایت

پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی به منظور  ارائه اخبار و اطلاعیه های

مرتبط با وزارت بهداشت و درمان همچنین جهت اطلاع از ابلاغیه ها مناقصه ها انتصابات و … طراحی شده است

 

تاريخچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

از سال ۱۲۹۰ شمسي تاكنون حدود ۲۱۲ قانون در رابطه با بخش سلامت به تصويب مجلس رسيده است. در اين

نوشتار اهم آنها را ذكر نموده و اشاره مختصري به اهداف و آثار آنها خواهد شد.

ساختار و تشكيلات:

اداره امور درمان كشور تا سال ۱۳۲۰ توسط اداره كل صحيه (بهداري) وابسته به وزارت داخله (كشور) بود. به

موجب ماده ۳ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۲۰ كه در هشتم آبان ماه آن سال به تصويب مجلس شوراي ملي

رسيد اداره كل بهداري به وزارت بهداري تبديل شد متن ماده ۳ قانون مزبور به شرح زير است.

ماده ۳: تبديل اداره كل بهداري به وزارت بهداري و اداره كل كشاورزي به وزارت كشاورزي و ضميمه شدن

سازمان اداره كل انتشارات و تبليغات به وزارت فرهنگ سازمان اداره امنيه به وزارت كشور ار روز سي‌ام شهريور

ماه ۱۳۲۰ تصويب شد.

قبل از تصويب قانون مزبور در سي‌ام شهريور ماه ۱۳۲۰ اسماعيل مرآت توسط محمدعلي فروغي نخست وزير

وقت در ضمن معرفي كابينه به مجلس شوراي ملي به عنوان وزير بهداري تعيين شد.

در ۲۷ اسفند ماه ۱۳۵۱ براي تأمين خدمات درماني كاركنان دولت، قانوني تحت عنوان «خدمات درماني مستخدمين

دولت» تصويب شد. به موجب ماده ۲ اين قانون، سازماني تحت عنوان سازمان تأمين خدمات درماني تشكيل شد و

در سال ۱۳۵۲ اساسنامه اين سازمان به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

در سال ۱۳۵۳ (۱/۵/۱۳۵۳) به منظور فراهم آوردن و گسترش خدمات رفاهي تشكيل وزارت رفاه اجتماعي به

تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به موجب بند الف ماده ۱ اين قانون وظيفه تأمين بيمه درمان همگاني به

اين وزارتخانه محول گرديد و به موجب بند ج ماده ۲ اين قانون، سازمان تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت

از وزارت بهداري منتزع و به اين وزارت وابسته شد.

در سال ۱۳۵۴ (۳/۴/۱۳۵۴) به منظور اجرا، تعميم و گسترش بيمه‌هاي اجتماعي با تصويب مجلس شوراي اسلامي سازمان تأمين اجتماعي تشكيل شد.

در سال ۱۳۵۵ (۱۶/۴/۱۳۵۵) با ادغام وزارت رفاه اجتماعي در وزارت بهداري، وزارتخانه جديد تحت عنوان وزارت بهداري و بهزيستي تأسيس شد.

هدف از تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي يكپارچگي خدمات بهداشتي درماني و بيمه خدمات درماني بود متن ماده ۲ اين قانون را كه بيانگر هدف فوق است.

ماده ۲: كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي وزير و وزارت رفاه اجتماعي و وزير  و وزارت بهداري با كاركنان و اعتبارات و دارايي و تعهدات آنها حسب مورد به وزير و وزارت بهداري و بهزيستي محول و منتقل شد.

انجام تكاليف و خدماتي كه در زمينه بهداشتي و بهزيستي به وسيله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي ديگر اجرا مي‌شود به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي و تصويب هيأت وزيران به عهده وزير يا وزارت متبوع تشكيلات فوق‌الذكر محول بوده است حسب مورد به وزير و وزارت بهداري و بهزيستي محول شد.

وظايف اجرايي اين وزارتخانه در تاريخ ۱۰/۵/۱۳۵۵در استان‌ها به موجب ماده ۳ همين قانون به سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي محول شد.

چنان‌كه ملاحظه مي‌شود با تصويب اين قانون توليت امور بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي (بيمه‌اي و حمايتي) از جمله بيمه خدمات درماني به صورت يكپارچه در حوزه اختيار وزارتخانه واحدي تحت عنوان وزارت بهداري و بهزيستي بوده است.

لازم است يادآوري نمايم كه در اين سال‌ها واحدهاي بهداشتي درماني از جمله بيمارستان‌ها علاوه بر بخش دولتي عمدتاً توسط جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران (هلال احمر)، سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي، دانشكده‌هاي علوم پزشكي، وزارت بهداري و بهزيستي، بنيادها و مؤسسات خيريه اداره مي‌شدند.

بنابراين در سال ۱۳۵۷ كه سال پيروزي انقلاب شكوهمند ايران است توليت امور بهداشت، درمان و تأمين اجتماعي از جمله بيمه خدمات درماني يا وزارت بهداري و بهزيستي و مديريت واحدهاي بهداشتي درماني از جمله بيمارستان‌ها با دستگاه‌هاي فوق‌الذكر بود.

پس از پيروزي انقلاب مطابق مصوبات شوراي انقلاب، بيمارستان‌هاي وابسته به جمعيت هلال احمر، سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و بيمارستان‌هاي وابسته به بنيادها به وزارت بهداري و بهزيستي منتقل شدند.

در سال ۱۳۵۹ (۲۴/۳/۱۳۵۹) با تصويب شوراي انقلاب سازمان بهزيستي به صورت سازماني مستقل و از تركيب معاونت بهزيستي وزارت بهداري و بهزيستي، كميته امداد امام (ره)، بنياد شهيد و سازمان تربيتي شهرداري تهران تشكيل گرديد و اداره آن به عهده وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي محول شد.

در سال‌هاي بعد كميته امداد امام و بنياد شهيد نيز از سازمان بهزيستي منتزع و مؤسسات مستقلي شدند.

در سال ۱۳۵۹ (۱۰/۱۲/۱۳۵۹) با توجه به تشكيل سازمان بهزيستي، نام وزارت بهداري و بهزيستي نيز به وزارت بهداري تغيير يافت البته شرح وظايف اين وزارت بهداري فراتر از وزارت بهداري قبل از سال ۱۳۵۲ بود. وزارت بهداري اخير كليه وظايف بهداري و بهزيستي را به استثناي وظايف معاونت بهزيستي عهده‌دار بود.

در سال ۱۳۶۳ (۱۶/۱۰/۱۳۶۳) مطابق مصوب مجلس شوراي اسلامي، سازمان بهزيستي به وزارت بهداري ملحق و نام وزارت بهداري به وزارت بهداري و بهزيستي تبديل شد.

در سال ۱۳۶۴ به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي و آموزش و پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد و به موجب اين قانون كليه اختيارات وزير بهداري و بهزيستي و آن قسمت از وظايف و اختيارات وزير فرهنگ و آموزش عالي كه در ارتباط با امور بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشكي بود به وزير اين وزارتخانه محول شد.

تشكيلات و وظايف اين وزارتخانه در سال ۱۳۶۷ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

در سال ۱۳۷۳ (۴/۸/۱۳۷۳) با تصويب قانون بيمه همگاني سازمان بيمه خدمات درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تشكيل شد.

در سال ۱۳۸۳ (۲۱/۳/۱۳۸۳) با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كليه وظايف تأمين اجتماعي (بيمه‌اي و حمايتي) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منفك و به وزارت اخير داده شد. وابستگي سازمان‌هاي بهزيستي، خدمات درماني و تأمين اجتماعي نيز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت جديدالتأسيس منتقل شد.

 

اسامي وزراي بهداري از بدو تاسيس وزارت بهداري به ترتيب تشكيل كابينه‌ها از بدو تاسيس تا امروز با ذكر نام وزير بهداري و تاريخ وزارت و نام رئيس دولت

۱-   آقاي دكتر علي اصغرخان مودب‌الدوله وزير صحيه و امور خيريه در كابينه ميرزاسيد ضياءالدين طباطبايي تاريخ ۵ اسفند ۱۲۹۹ شمسي

۲-      آقاي دكتر علي اصغرخان مودب‌الدوله وزير صحيه و امور خيريه در كابينه ميرزاسيد ضياءالدين طباطبايي تاريخ ۴خرداد ۱۳۰۰ شمسي

۳-      آقاي ميرزاحسن خان حكيم‌الدوله وزير صحيه و امور خيريه در كابينه قوام‌السلطنه تاريخ ۱۴ خرداد ۱۳۰۰ شمسي

۴-      آقاي اسماعيل مرآت با عنوان وزير بهداري در كابينه محمد علي فروغي تاريخ ۳۰ شهريور ۱۳۲۰ شمسي

۵-      آقاي باقر كاظمي با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم محمد علي فروغي تاريخ ۱۳ آذر ۱۳۲۰ شمسي

۶-      آقاي علي اصغر حكمت با عنوان وزير بهداري در كابينه سوم محمد علي فروغي تاريخ ۱۱ اسفند ۱۳۲۰ شمسي

۷-      آقاي علي اصغر حكمت با عنوان وزير بهداري در كابينه علي سهيلي تاريخ ۱۸ اسفند ۱۳۲۰ شمسي

۸-      آقاي دكتر اسمعيل مرزبان با عنوان وزير بهداري در كابينه احمد قوام تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۲۱ شمسي

۹-      آقاي نصراله انتظام با عنوان وزير بهداري در كابينه ترميم شده احمد قوام تاريخ ۱ بهمن ۱۳۲۱ شمسي

۱۰-   آقاي امان اله اردلان با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم علي سهيلي تاريخ ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ شمسي

۱۱-   آقاي دكتر قاسم غني با عنوان وزير بهداري در كابينه محمد ساعد تاريخ ۸ فروردين ۱۳۲۳ شمسي

۱۲-   آقاي دكتر لقمان‌الملك «سعيد مالك» وزير بهداري در كابينه دوم محمد ساعد تاريخ ۱۷ فروردين ۱۳۲۳ شمسي

۱۳-   آقاي دكتر منوچهر اقبال كفيل وزارت بهداري در كابينه سوم محمد ساعد تاريخ ۱۵ شهريور ۱۳۲۳ شمسي

۱۴-   آقاي دكتر لقمان‌الملك «سعيد مالك» وزير بهداري در كابينه مرتضي قلي بيات تاريخ ۵ آذر ۱۳۲۳ شمسي

۱۵-   آقاي دكتر اسماعيل مرزبان با عنوان وزير بهداري در كابينه ابراهيم حكيمي تاريخ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۲۴ شمسي

۱۶-    آقاي دكتر سعيد مالك با عنوان وزير بهداري در كابينه محسن صدر تاريخ ۲۶ تير ۱۳۲۴ شمسي

۱۷-   آقاي دكتر سعيد مالك با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم ابراهيم حكيمي تاريخ ۱۳ آبان ۱۳۲۴ شمسي

۱۸-   آقاي دكتر منوچهر اقبال با عنوان وزير بهداري در كابينه احمد قوام تاريخ ۲۵ بهمن ۱۳۲۴ شمسي

۱۹-   آقاي دكتر مرتضي يزدي با عنوان وزير بهداري در كابينه احمد قوام تاريخ ۱۰ مرداد ۱۳۲۵ شمسي

۲۰-   آقاي دكتر منوچهر اقبال با عنوان وزير بهداري در كابينه احمد قوام تاريخ ۲۲ شهريور ۱۳۲۶ شمسي

۲۱-   آقاي دكتر منوچهر اقبال با عنوان وزير بهداري در كابينه احمد قوام تاريخ ۲۲ شهريور ۱۳۲۶ شمسي

۲۲-   آقاي دكتر سعيد مالك با عنوان وزير بهداري در كابينه سوم ابراهيم حكيمي تاريخ ۶ دي ماه ۱۳۲۶ شمسي

۲۳-   آقاي دكتر اعلم‌الملك (عباس ادهم) با عنوان وزير بهداري در كابينه عبدالحسين هژير تاريخ ۱ تير ۱۳۲۷ شمسي

۲۴-   آقاي دكتر اميراعلم با عنوان وزير بهداري در كابينه چهارم محمد ساعد تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۲۷ شمسي

۲۵-   آقاي دكتر عباس ادهم با عنوان وزير بهداري در كابينه ترميم شده محمد ساعد تاريخ ۱۶ اسفند ۱۳۲۸ شمسي

۲۶-    آقاي محمد علي وارسته با عنوان وزير بهداري در كابينه علي منصور تاريخ ۱۴ فروردين ۱۳۲۹ شمسي

۲۷-   آقاي دكتر جهانشاه صالح با عنوان وزير بهداري در كابينه سپهبد حاج علي رزم‌آراء تاريخ ۶ تير ۱۳۲۹ شمسي

۲۸-   آقاي دكتر عباس نفيسي با عنوان كفيل وزارت بهداري در كابيه حسين علاء تاريخ ۱۶ اسفند ۱۳۳۰ شمسي

۲۹-   آقاي دكتر حسن ادهم با عنوان وزير بهداري در كابينه ترميم شده دكتر محمد مصدق تاريخ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۳۰ شمسي

۳۰-   آقاي دكتر محمدعلي ملكي يزدي با عنوان وزير بهداري در كابينه ترميم شده دكتر محمد مصدق تاريخ ۱۱ مهر ۱۳۳۰ شمسي

۳۱-   آقاي دكتر صبار فرمانفرمائيان كفيل وزارت بهداري در كابينه دوم دكتر محمد مصدق تاريخ ۴ مرداد ۱۳۳۱ شمسي

۳۲-   آقاي دكتر محمدعلي ملكي يزدي وزير بهداري در كابينه ترميم شده دكتر محمد مصدق تاريخ ۱۸ تير ۱۳۳۲ شمسي

۳۳-   آقاي دكتر جهانشاه صالح با عنوان وزير بهداري در كابينه سپهبد فضل‌اله زاهدي تاريخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شمسي

۳۴-   آقاي دكتر جهانشاه صالح با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم سپهبد فضل‌اله زاهدي تاريخ ۲ ارديبهشت ۱۳۳۳ شمسي

۳۵-   آقاي دكتر جهانشاه صالح با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم حسين علاء تاريخ ۱۷ فروردين ۱۳۳۴ شمسي

۳۶-   آقاي دكتر جهانشاه صالح با عنوان وزير بهداري در كابينه سوم حسين علاء تاريخ ۲۳ خرداد ۱۳۳۵ شمسي

۳۷-   آقاي دكتر عبدالحسين راجي با عنوان وزير بهداري در كابينه دكتر منوچهر اقبال تاريخ ۱۵ فروردين ۱۳۳۶ شمسي

۳۸-   آقاي دكتر جهانشاه صالح با عنوان وزير بهداري در كابينه ترميم شده دكتر منوچهر اقبال تاريخ ۲۹ اسفند ۱۳۳۸ شمسي

۳۹-   آقاي دكتر جهانشاه صالح  با عنوان وزير بهداري در كابينه مهندس جعفر شريف امامي تاريخ ۹ شهريور ۱۳۳۹ شمسي

۴۰-   آقاي دكتر جواد آشتياني با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم مهندس جعفر شريف امامي تاريخ ۲۰ اسفند ۱۳۳۹ شمسي

۴۱-  آقاي دكتر عبدالحسين طبا وزير بهداري در كابينه علي اميني انتخاب شد و از قبول مقام وزارت خودداري نمود«۱۶ ارديبهشت ۱۳۴۰» و علي اميني آقاي دكتر رياحي را در ۱۳/۳/۱۳۴۰ بجاي ايشان معرفي نمود.

۴۲-   آقاي دكتر ابراهيم رياحي با عنوان وزير بهداري در كابينه اسداله علم تاريخ ۲۸ تير ۱۳۴۱ شمسي

۴۳-   آقاي دكتر ابراهيم رياحي با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم اسداله علم تاريخ ۳۰ بهمن ۱۳۴۱ شمسي

۴۴-   آقاي دكتر ابراهيم رياحي با عنوان وزير بهداري در كابينه سوم اسداله علم تاريخ ۳۰ مهر ۱۳۴۲ شمسي

۴۵-   آقاي دكتر جمشيدآموزگار با عنوان وزير بهداري در كابينه حسنعلي منصور تاريخ ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ شمسي

۴۶-    آقاي دكتر جمشيدآموزگار با عنوان وزير بهداري در كابينه اميرعباس هويدا تاريخ ۷ بهمن ۱۳۴۳ شمسي

۴۷-   دكتر منوچهر شاهقلي با عنوان وزير بهداري در كابينه اميرعباس هويدا تاريخ ۱۳۴۳ شمسي

۴۸-   دكتر كاظم سامي از ۲۸/۱۱/۱۳۵۷ تا ۱۵/۸/۱۳۵۸

۴۹-   دكتر موسي زرگر از ۲۸/۸/۱۳۵۸ تا ۳۱/۴/۱۳۵۹

۵۰-   دكتر هادي منافي از ۲۱/۶/۱۳۵۹ تا ۲۴/۵/۱۳۶۳

۵۱-   دكتر سيدعليرضا مرندي از ۲۵/۵/۱۳۶۳ تا ۷/۶/۱۳۶۸

۵۲-   دكتر ايرج فاضل از ۸/۶/۱۳۶۸ تا ۲۳/۱۰/۱۳۶۹

۵۳-   دكتر رضا ملك‌زاده از ۲۲/۱/۰/۱۳۶۹ تا ۲۷/۵/۱۳۷۲

۵۴-   دكتر سيدعليرضا مرندي از ۲۷/۵/۱۳۷۲ تا ۱/۶/۱۳۷۶

۵۵-   دكتر محمد فرهادي از ۱/۶/۱۳۷۶  تا ۱/۶/۱۳۸۰

۵۶-   دكتر مسعود پزشكيان از ۱/۶/۱۳۸۰ تا ۲/۶/۱۳۸۴

۵۷-    دكتر كامران باقري لنكراني از ۳/۶/۱۳۸۴ تا ۱۴/۰۶/۱۳۸۸

۵۸-   دكتر مرضيه وحيد دستجردي ۱۴/۰۶/۱۳۸۸ تا ۰۷/۱۰/۱۳۹۱

۵۹-   دكتر حسن طريقت منفرد ۰۷/۱۰/۱۳۹۱ تا ۲۴/۰۵/۱۳۹۲

۶۰-    دكتر سيدحسن هاشمي از ۲۴/۰۵/۱۳۹۲ تا كنون

مأموریت :

فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي.

اهداف :

الف) بهداشت :

 1. ارتقاء سطح خدمات بهداشتي كشور
 2. توسعه اقدامات پيشگيري از بروز معلوليت هاي جسمي و رواني
 3. افزايش خدمات قابل ارائه در نظام شبكه هاي سلامت كشور
 4. توسعه و تشديد كنترل بهداشتي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و فروش و نگهداري مواد غذايي
 5. توسعه عمليات بهداشت محيط در روستاها
 6. توسعه فعاليت هاي مربوط به تأمین آب آشاميدني سالم در روستاها
 7. توسعه خدمات دندانپزشكي در مناطق شهري و روستايي
 8. بهبود تغذيه مادران باردار و زنان شيرده و كنترل رشد كودكان
 9. ارتقاء كيفيت تغذيه اي كشور

ب) درمان :

 1. افزايش موجبات دستيابي جامعه به امكانات درماني
 2. ايجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومي، تخصصي و فوق تخصصي كشور
 3. جلوگيري از مصرف بي رويه دارو
 4. تأمین موجبات ارتقاء سطح علمي و تخصص پزشكان و بازآموزي جامعه پزشكي
 5. افزايش كارايي مراكز درمان شيري و استفاده بهينه از ظرفيت ها و منابع انساني
 6. تأمین موجبات و مشاركت فعاليت بخش غيردولتي در سرمايه گذاري ها

ج) آموزش و پژوهش پزشكي :

 1. تقويت جنبه هاي فرهنگي دانشجويان و تعميق معرفت ديني و ارزش اسلامي در آنان
 2. افزايش مشاركت مردم در توسعه آموزش و پژوهش
 3. انطباق محتواي برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف آموزشي با نيازهاي جامعه و مقتضيات ناشي از توسعه علوم و فناوري
 4. بهبود شاخص هاي كيفي و كمي آموزش به ويژه در آموزش هاي كارشناسي ارشد و بالاتر
 5. فراهم نمودن فرصت هاي يكسان براي دسترسي داوطلبان مستعد به آموزش
 6. توسعه وظايف و اختيارات هیأت هاي امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي
 7. توأم ساختن آموزش با پژوهش در كليه سطوح آموزشي
 8. بهبود شاخص هاي كيفي و كمي تحقيقات

شر ح وظايف :

–          تدوين و ارائه سياست ها، تعيين خط مشي ها و برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، پژوهشي، خدمات بهداشتي- درماني، دارويي، بهزيستي و تأمین اجتماعي

–          تأمین بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي، خصوصاً در زمينه سلامت محيط، مبارزه با بيماري ها، تغذيه و تنظيم خانواده، سلامت دهان و دندان، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار، بهداشت مدارس و شاغلين با تأکید بر اولويت مراقبت هاي بهداشتي اوليه، به ويژه بهداشت مادران و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط

–          ايجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و گسترش شبكه تلفيقي بهداشت و درمان

–          تعيين رشته ها و مقاطع تحصيلي مورد نياز كشور جهت تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اجراي برنامه هاي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي در جهت نيل به خودكفائي

–          انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع رشته هاي پزشكي و زمينه هاي بهداشتي و درماني و نيز ايجاد گسترش مؤسسات و واحدهاي پژوهش پزشكي و نظارت بر پژوهش ها و هماهنگ ساختن برنامه هاي مؤسسات تحقيقات پزشكي

–          برنامه ريزي به منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات (آموزش پزشكي و تسهيلات بهداشتي و درماني) كشور با تأکید بر اولويت برنامه هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند

–          فراهم نمودن تسهيلات لازم براي برخورداري همگان از خدمات درماني در حدود امكانات از طريق ايجاد و گسترش مراكز درماني دولتي و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همكاري مؤسسات خيريه و بخش خصوصي و انواع بيمه هاي درماني

–          تأمین منابع مالي با بهره گيري از اعتبارات مردمي، حق بيمه، درآمدهاي اختصاصي و كمك ها و مشاركت مردمي

–          تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولين جسمي، ذهني و اجتماعي و انجام اقدامات حمايتي براي كودكان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده و افراد بي سرپرست نيازمند و تشويق و ترغيب افراد خير و مؤسسات خصوصي جهت ارائه خدمات مذكور

–          تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولين جسمي، ذهني و اجتماعي و انجام اقدامات حمايتي براي كودكان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده و افراد بي سرپرست نيازمند و تشويق و ترغيب افراد خير و مؤسسات خصوصي جهت ارائه خدمات مذكور

–          تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به :

الف- خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي، داروئي

ب- مواد داروئي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي و آزمايشگاهي، تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي

ج- بهداشت كليه مؤسسات و واحدهاي خدماتي- توليدي مربوط به خدمات و مواد مذكور

–          تعيين مباني محاسبه هزينه خدمات تشخيصي و درماني، داروئي، بهزيستي و تعيين تعرفه هاي مربوط در بخش دولتي و غيردولتي و تعيين شهريه آموزش هاي غيررسمي و آزاد در زمينه هاي مختلف علوم پزشكي

–          تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل برنامه ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي، بهداشتي، درماني و بهزيستي و انجام اين امور براساس استانداردهاي مربوطه

–          تعيين ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام مواد اوليه بيولوژيك مخدر، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي و آزمايشگاهي و فرآورده هاي داروئي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي و ارزشيابي، نظارت و كنترل ضوابط مذكور

–          انجام پژوهش در زمينه طب سنتي و بررسي و تحقيق در زمينه خواص داروئي گياهان و امكانات تهيه و استفاده از داروهاي گياهي و آموزش صحيح در زمينه هاي فوق و ايجاد مراكز مناسب براي طب سنتي

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × یک =