سامانه فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو

درباره وب سایت

سامانه فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو

سامانه فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو وب سایتی زیر نظر شرکت ماشین سازی ایران خودرو ایران جهت فروش اینترنتی محصولات این شرکت راه اندازی شده متقاضیان می توانند با مراجعه به این وب سایت درخواست خرید ماشین مورد نظر خود را 

به صورت آنلاین اعلام و هزینه آن را نیز پرداخت کنند

 

 

شرايط پيش فروش محصولات– مهر ۹۷ دریافت

با سلام و احترام
بدينوسيله به اطلاع کليه نمايندگان محترم مي رساند، پيش فروش محصولات شركت از روز سه شنبه مورخ
۰۳/۰۷/۹۷ تا زمان تکميل ظرفيت، به شرح ذيل اعلام مي گردد.
شايان ذكر است با توجه به لزوم تسهيل در فرايند ثبت نام خودرو، فروش خودروها در ۶ روز و براساس اولين رقم سمت
راست كدملي به ترتيب ذيل انجام مي شود. ظرفيت ثبت نام، بين روزهاي مختلف و متناسب با كد ملي هاي مختلف
تسهيم شده است. ظرفيت هر روز در ساعت ۱۰ صبح روز اعلام شده در بند زير فعال و قابل ثبت نام خواهد بود.

گروه يك: از روز سه شنبه ۰۳/۰۷/۹۷ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست
كدملي آنها ۱ باشد. (مثل: ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۱ )

گروه دو: از روز چهار شنبه ۰۴/۰۷/۹۷ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست
كدملي آنها ۲ و ۳ باشد. (مثل: ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۲ يا ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۳ )

گروه سه: از روز پنج شنبه ۰۵/۰۷/۹۷ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست
كدملي ۴ و ۵ باشد. (مثل: ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۴ يا ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۵ )

گروه چهار: از روز شنبه ۰۷/۰۷/۹۷ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست
كدملي آنها ۶ و ۷ باشد. (مثل: ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۶ يا ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۷ )

گروه پنج: از روز يكشنبه ۰۸/۰۷/۹۷ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست

كدملي آنها ۸ و ۹ باشد. (مثل: ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۸ يا ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۹ )
گروه ششم: از روز دوشنبه ۰۹/۰۷/۹۷ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست
كدملي آنها ۰) صفر) باشد. (مثل: ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۰ )

قواعد و نكات مهم:
Ø ثبت نام در اين بخشنامه صرفاً براي مشترياني كه داراي گواهينامه خودرو (تاريخ صدور گواهينامه قبل از ثبت
نام) مي باشند، امكانپذير است. لذا نمايندگي مي بايست كپي گواهينامه مشتريان (ممهور به مهر نمايندگي) را به
همراه ساير مدارك الزامي به سازمان تحويل نمايد.
Ø ثبت نام در اين بخشنامه صرفاً براي مشتريان خودرو اولي و افرادي كه مالك خودرو نيستند، (اعم از خودروي
ايران خودرويي و يا غير ايران خودرويي) مجاز مي باشند.
Ø در خصوص موارد فوق، در هنگام ثبت نام صحت اطلاعات براساس خوداظهاري مشتري كنترل مي شود. اما در
زمان تحويل صحت اظهارات متقاضيان براساس مستندات كنترل خواهد شد.
Ø در اين بخشنامه هر كد ملي مجاز به ثبت نام فقط يك دستگاه خودرو مي باشد.
Ø ثبت نام در اين بخشنامه براي مشترياني كه اخيرا در شركت سايپا ثبت نام نموده اند، امكانپذير نيست.

Ø امكان ثبت نام در اين بخشنامه صرفاً براي مشتريان حقيقي فراهم بوده و ثبت نام براي مشتري دوم نمايندگي و
مشتريان حقوقي مجاز نمي باشد.
Ø كليه مشترياني كه در ۱۸ ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو (از هر روش فروش) اقدام نموده اند، قادر به ثبت
نام از اين بخشنامه نيستند.
Ø بديهي است هر ثبت نام مغاير با شرايط اين بخشنامه از سوي شركت يكطرفه ابطال و وجه بدون سود مسترد خواهد
شد.
Ø در راستاي سرعت بخشيدن به فرآيند ثبت نام كد نمايندگي در زمان ثبت نام قابل انتخاب نمي باشد و پس از
ثبت نام در روز سه شنبه ۱۰/۰۷/۹۷ به مدت ۷۲ ساعت (براي تمامي ثبت نام شده ها) انتخاب نمايندگي توسط
مشتري و از طريق “سايت فروش اينترنتي، بخش ويژه مشتريان” امكانپذير خواهد شد. بديهي است در صورت
عدم انتخاب نمايندگي توسط مشتري در مدت زمان تعيين شده، كد نمايندگي براساس آدرس مشتري توسط
شركت تعيين خواهد شد.
Ø قيمت نهايي خودرو در اين شرايط، در زمان تحويل خودرو تعيين خواهد شد.
Ø ثبت نام صرفاً بصورت اينترنتي و از طريق سايت ir.ikco.esale امكان پذير خواهد بود.
Ø در اين بخشنامه امكان رويت ليست ثبت نام شده ها، براي عموم قابل مشاهده است. به جهت حفظ حريم
مشتريان محترم در ليست انتشار يافته براي عموم، دو رقم كد ملي و اسم كوچك مشتريان فيلتر خواهد شد. اين
اطلاعات حدود ۵ دقيقه بعد از ثبت نام و اخذ تاييديه هاي مالي، در ليست به ترتيب به روزرساني خواهد شد.

شرايط و توضيحات بخشنامه:
۱ .سود مشاركت در اين بخشنامه مطابق جدول و بصورت ساليانه حداكثر تا تاريخ انقضاي دعوتنامه محاسبه خواهد شد. و
هرگونه تبديل و محاسبات ديگر نيز بر اساس سود مشاركت اعلامي در گويا بر اساس خودرو محاسبه خواهد شد.
۲ .سود انصراف مطابق جدول و بصورت ساليانه و حداكثر تا زمان انقضاي دعوتنامه محاسبه خواهد شد و چنانچه انصراف
قرارداد قبل از ارسال دعوتنامه باشد، سود آن بر مبناي مبلغ واريزي پيش پرداخت، محاسبه مي گردد.
۳ .در صورت تاخير در تحويل خودرو از جانب شركت، سود تاخير به ازاي مبالغ پرداختي مشتري (صرفاً به شرط تكميل وجه
قرارداد مطابق بخشنامه) يك درصد ماهانه (۱۲ درصد ساليانه) پرداخت مي شود.
۴ .در صورتي كه برحسب ضرورت، آپشن و يا تجهيزات خاصي بر روي خودرو نصب و يا حذف گردد و يا تغييري در برخي از
قطعات خودرو ايجاد شود، دعوتنامه بر اساس خودروي تغيير يافته يا با كلاس جديد صادر خواهد شد.
۵ .در شرايط پيش فروش مبلغ مابه التفاوت، در زمان صدور دعوتنامه بر اساس قيمت مصوب شركت در زمان تحويل خودرو و
پس از محاسبه سود مشاركت و هزينه هاي قانوني از طريق دعوتنامه به اطلاع مشتريان محترم خواهد رسيد.
۶ .ارائه كد ملي، كد پستي، آدرس دقيق، منطقه شهرداري محل سكونت و شماره تلفن ثابت و همراه در زمان ثبتنام الزامي
است.
۷ .در صورت ارائه يا درج آدرس پستي اشتباه توسط مشتري، كليه تبعات ناشي از صدور پلاك با كد شهر مغاير و يا مفقود
شدن مدارك خودرو، به عهده مشتري خواهد بود.
۸ .ارائه متن و شرايط پيش فروش جدول مندرج در بخشنامه، به مشتريان الزامي است و بديهي است ثبت نام مشتريان تنها بر
اساس شرايط قيد شده قابل پذيرش است.
۹ .خودروهاي اين بخشنامه، از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابلاغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهند
بود.
۱۰ .لازم است نمايندگي ها در خصوص مشترياني كه اولين بار در ايران خودرو ثبت نام نموده و براي آنها شماره مشتري
جديد ايجاد مي شود و مشترياني كه شهر محل سكونت آنها با محل صدور شناسنامه مغاير مي باشد تاييديه احراز سكونت را
به همراه پرونده ثبت نام مشتري به سازمان ارسال نمايند.
۱۱ .نمايندگان محترم هنگام ثبت نام از مشتريان در خصوص تاييديه احراز سكونت، موارد عنوان شده در بخشنامه هاي
۲۹۶۸ و ۴۰۲۸ را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمايند.
۱۲ .نمايندگان محترم مي بايست اين بخشنامه را براي اطلاع بيشتر در محل رويت مشتريان قرار دهند

دیدگاه 1. australian wine

  Ι think that evегything wrote made a ton of sense.
  But, what about thіs? suppose you were to wrіte a awesome title?
  Ι am not suggesting yoᥙr information is not good.,
  but whɑt if you added a tіtⅼe that grabbed folk’s attention? Ι mean سامانه فروش اینترنتی
  محصولات ایران خودرو – پیشخوان معبر is a
  littlе plain. Yоu ought to look at Yahߋo’s front page and see how they create artiсle headlines to grab рeople interested.

  You might try adding a video ⲟr a pictսre or two
  to grab people interested aƅout what yоս’ve
  got to say. In my oρinion, it would bring your blog a little bit more interesting.

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =